Algemene Voorwaarden

Door de wet van de GDPR is het verplicht voor expliciete toestemming te vragen voor de Algemene Voorwaarden en de Privacy Policy. Gelieve onderstaande Algemene voorwaarden te lezen en te klikken op de “Accept” knop onderaan deze webpagina.

For the English version of the terms and conditions, click here.

Artikel 1: Begrippen en algemene bepalingen

De klant is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met GROW BV een overeenkomst tot het leveren van diensten en/of goederen sluit.

GROW BV, Sint-Servaasstraat 76, 3500 Hasselt met KBO 0760.445.752, hierna genoemd “GROW BV”

Het stilzwijgend aanvaarden van de bestelbon, offerte en/of de factuur geldt tevens als aanvaarding van de algemene verkoops- en leverings-voorwaarden door de klant. De klant wordt verondersteld deze voorwaarden te kennen en deze uitdrukkelijk, solidair en zonder voorbehoud te aanvaarden.

De algemene en aanvullende voorwaarden kunnen door GROW BV op elk moment worden gewijzigd.

Bij strijdigheid tussen mondelinge uitingen van GROW BV en schriftelijke uitingen van GROW BV helden enkel de schriftelijke uitingen van GROW BV als referentie.

 

Artikel 2:  Aanbiedingen en offertes – orderbevestiging 

Alle offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Elke bestelling door de klant of orderbevestiging verbindt de klant aan de overeenkomst. Deze komt tot stand en is bindend op het moment dat de klant een bevestiging ontvangt, schriftelijk dan wel per e-mail.

 

Artikel 3:  Bestelling – voorschot

Elke persoon of vennootschap die een bestelling plaatst voor rekening van een derde, of te factureren aan een derde, maakt zich sterk voor deze derde, overeenkomstig artikel 1120 van het Burgerlijk Wetboek, en zal verantwoordelijk zijn voor de betaling. Elke bestelling impliceert de aanvaarding van huidige algemene voorwaarden.

GROW BV mag een voorschot vragen voor prestaties en/of materiaal.

 

Artikel 4: Gebruik van diensten en goederen

De Klant dient zich te houden aan de eisen die aan een redelijk gebruik van de dienst en aanvullende diensten gesteld (kunnen) worden.

Bij verkeerd gebruik is GROW BV niet aansprakelijk te stellen voor eventuele vergoedingen. De verantwoording hiervan ligt bij de klant die hierbij GROW BV vrijwaart.

De Klant is er zelf verantwoordelijk voor dat hij beschikt over deugdelijk functionerende, vereiste apparatuur en software-applicaties. GROW BV is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor het niet of niet goed functioneren als gevolg van gebreken in de apparatuur of software van de klant. Tevens is GROW BV niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor verlies of beschadiging van content die is opgeslagen in het geheugen van de apparatuur of op andere dragers waarop de klant de content bewaart.

GROW BV kan bij het uitvoeren van de dienst beperkingen stellen.

 

Artikel 5: Tarieven

De Klant is de vergoedingen verschuldigd volgens het vooraf overeen-gekomen tarief, waarvoor de website als referentie geldt.

GROW BV kan haar tarieven op elk ogenblik wijzigen. Wijzigingen zullen door GROW BV vooraf bekend worden gemaakt en tijdig op de website gepubliceerd worden.

Eventuele belastingen, invoerrechten of heffingen ten onze laste komende, ingevoerd of verhoogd voor of tijdens de uitvoering der order, mogen door ons aan onze afnemer worden doorberekend.

 

Artikel 6: Betaling

De klant is gehouden contant of op de vermelde vervaldag te betalen via de betalingsmogelijkheden die GROW BV aanbiedt of op de vermelde bankrekening.

Het verstrijken van de betalingstermijn stelt de koper/afnemer van rechtswege in gebreke en zijn verwijlintresten en schade verschuldigd. Bij het verzenden van een tweede herinnering kan een administratiekost van € 10 in rekening gebracht worden en € 15 bij aangetekende herinnering.

Bij niet-betaling op de voorziene vervaldag zal, zonder enige ingebreke-stelling van rechtswege op het factuurbedrag een conventionele interest verschuldigd zijn van 10 % per jaar en verhoogd met een onherroepelijke forfaitaire schadebeding van 15 % met een minimum van € 100, onverminderd de wet van 2.08.02 ter bestrijding van betalingsachterstand.

De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 7: Opzegging van de dienst

Behoudens andere afspraken, kan GROW BV, zonder ingebrekestelling, op eender welk moment de aan de Klant aangeboden Dienst beëindigen.

 

Artikel 8:  Leveringstermijn

Deze zijn onderling overeen te komen en enkel bedoeld als aanduiding en zijn in geen geval bindend. De koper kan geen enkel recht op schadevergoeding laten gelden, ook niet de verbreking of ontbinding van de overeenkomst eisen indien de termijnen niet geëerbiedigd worden.

 

Artikel 9: Garantie op goederen

Op de goederen die door GROW BV geleverd worden aan particulieren geldt de wettelijke garantie van 2 jaar. De garantietermijn loopt vanaf de factuurdatum. Op softwareproblemen en diensten kan onder geen voorwaarde garantie worden gegeven.

 

Artikel 10: Omgang met persoonsgegevens

De door GROW BV verzamelde persoonsgegevens zullen uitsluitend voor volgende doeleinden worden gebruikt :

  • het evalueren van de aanvraag voor een dienst
  • het sluiten en uitvoeren van de Overeenkomst
  • het actief benaderen van de eigen klanten met aanbiedingen van producten en diensten
  • het nakomen van de wettelijke verplichtingen

De persoonsgegevens worden door GROW BV in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

GROW BV zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Artikel 11: Eigendom en risico

GROW BV blijft het eigendomsrecht behouden van al het gekochte materiaal tot op het ogenblik van volledige betaling, met inbegrip van de intresten en de kosten.

Door de klant niet aangekocht materiaal, wel gehuurd, ter beschikking gesteld, in licentie en/of in consignatie gegeven bij de klant blijft steeds volledig eigendom van GROW BV.

Vanaf de levering zijn alle risico’s uitsluitend ten laste van de klant.

 

Artikel 12: Retentierecht

GROW BV heeft een wettelijk retentierecht als schuldeiser (retentor) om een goed dat hij onder zich heeft niet af te geven aan de schuldenaar zolang zijn prestatie, inspanning, herstelling of stukken niet is betaald.

De retentor heeft een recht van voorrang boven alle schuldeisers en derden aan wie het retentierecht tegenwerpelijk is. Hij kan bovendien overgaan tot verkoop van het goed, de verkoopopbrengst hiervan integraal als bevoorrecht opeisen inclusief alle kosten tot behoud of herstel van het teruggehouden goed, ook vóór alle pandhouders.

Het retentierecht neemt een einde zodra de schuldeiser de feitelijke macht over het goed vrijwillig prijsgeeft.

 

Artikel 13: Industrieel eigendomsrecht

De studies, ontwerpen, tekeningen, licenties en modellen welke aan de koper worden overgemaakt blijven de uitsluitende eigendom van GROW BV. De klant mag ze dus enkel voor eigen gebruik aanwenden en zal er zich van onthouden ze aan derden over te maken onder welke vorm ook.

 

Artikel 14: Aansprakelijkheid klant

De Klant is aansprakelijk voor alle schade die GROW BV lijdt als gevolg van een handelen of nalaten in strijd met de bepalingen van de overeenkomst.

De Klant zal GROW BV vrijwaren tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op GROW BV zouden kunnen verhalen, voor zover deze aanspraak gegrond is.

De klant is ook aansprakelijk voor alle software op zijn apparatuur en/of PC dat niet wettelijk werd aangewend, gekocht of opgeladen.

 

Artikel 15: Aansprakelijkheid

GROW BV is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade die is ontstaan door het niet of niet goed functioneren van het netwerk of door tekortkomingen bij de uitvoering van de Dienst en aanvullende diensten, behoudens in de onderstaande gevallen.

Indien de Klant schade lijdt als gevolg van het niet goed functioneren van het Netwerk of door tekortkomingen bij de uitvoering van de Dienst en aanvullende diensten zal GROW BV slechts aansprakelijk kunnen zijn in geval van directe schade die het gevolg is van het door GROW BV niet of onjuist verstrekken, het onzorgvuldig beheren of verwerken van gegevens betreffende Klanten dan wel fouten in administratieve verrichtingen samenhangend met die gegevens tot een maximum van het factuurbedrag.

GROW BV is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade aan zaken van de klant, aan derden of aan zaken van derden die ontstaan bij werkzaamheden ter uitvoering van de Overeenkomst. De klant vrijwaart GROW BV voor alle eventuele aanspraken van derden wegens deze schade.

De Klant dient GROW BV zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na de ontdekking van het ontstaan van de schade schriftelijk van de schade in kennis te stellen. Schade die niet binnen de termijn ter kennis van GROW BV is gebracht, zal niet worden vergoed. Deze termijn geldt niet voor een consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) indien de consument aannemelijk kan maken dat een tijdige schriftelijke reactie in redelijkheid niet van hem kon worden verwacht.

Vanaf de levering zijn alle gevaren en risico’s der bestelde goederen uitsluitend ten laste van de koper/afnemer, onafgezien het ogenblik waarop de eigendomsovergang plaatsvindt. GROW BV is niet verantwoordelijk voor de software die op de computers wordt geïnstalleerd. Er wordt enkel software geïnstalleerd die eigendom is van de afnemer. GROW BV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, immateriële schade inbegrepen, die het rechtstreekse of onrechtstreekse gevolg is van het gebruik van software of hardware, elektronische communicatiemiddelen zoals internet, intranet of andere gelijksoortige systemen, zelfs indien door GROW BV geleverd.

 

Artikel 16: Betwistingen

Klachten in verband met levering van goederen en diensten of de uitvoering van werken moeten geschieden bij aflevering en bevestigd worden per gerechtvaardigd en gemotiveerd aangetekend schrijven, binnen de acht dagen na de leverings- of uitvoeringsdatum. Deze klachten schorsen betalingsver­plichting niet op.

Alle opmerkingen en restricties in verband met de factuur en/of de daarop vermelde algemene voorwaarden dienen per gemotiveerd aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum aan ons overgemaakt worden.

 

Artikel 17: Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft GROW BV in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw opdracht op te schorten, dan wel de dienst te beëindigen zonder dat GROW BV gehouden is tot enige schadevergoeding.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan GROW BV kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 18: Toepasselijk recht & bevoegde rechtbank

Elk geschil is onderworpen aan het Belgisch recht en de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van GROW BV die uitsluitend bevoegd zijn, tenzij één partij als eerste eiseres aan het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org) vraagt om het Scheidsgerecht aan te duiden, dat elk geschil zal beslechten volgens de Standard Dispute Rules. Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

 

Artikel 19: Varia

Eventuele nietigheid of ongeldigheid van een van deze voorwaarden brengt niet de nietigheid of ongeldigheid van de andere bedingen of van de overeenkomst met zich mee.

 

Voor het accepteren van de algemene voorwaarden, klik deze knop: